شیوه‌نامه و گاه‌شمار برگزاری مجازی چهاردهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر دانشجویی پودس منتشر شد.

برای اطلاع از گاه‌شمار و شیوه نامه برگزاری جدید این فایل را دانلود کنید