• خانه
  • /
  • شرایط و ضوابط عمومی

شرایط و ضوابط عمومی متقاضیان شرکت در جشنواره
• کلیـه متقاضیـان شـرکت کننـده در جشـنواره بایـد دانشـجو یـا دانش آموختـه پـس از دی مـاه 1397 یکـی از مراکـز آمـوزش عالـی مناطق 9 گانه کشـوری باشـند.
• هــر متقاضــی تنهــا می‌توانــد خواســتار حضــور در یکــی از بخشهــای جشــنواره باشــد و می‌بایسـت در هـر بخـش تنهـا یـک اثـر را بـه دبیرخانـه ارسـال نمایـد. (بخشهـای نمایشنامه نویســی ، عکــس و پوســتر تئاتــر از این قاعده مستثنی هستند)
• در این دوره از جشنواره نیز همانند ادوار گذشته هیـچ تمایـزی میـان دانشـجویان رشـته تئاتـر و دیگـر رشـته‌ها وجود ندارد.
• جشـنواره چهاردهم در مرحلـه‌ی انتخاب متون بـر ایـده‌ی اجرایـی کارگردانان توجـه بیشتری دارد ، لـذا نیـازی بـه ارسـال متون چاپ شده ی نمایشـی نیسـت. از ایـنرو آن دسـته از آثـاری کـه دارای متـن نمایشـی تالیـف شـده هسـتند بایـد طبـق دسـتورالعمل مربوطـه نمایشنامه خود را به صورت کامل در سـایت جشـنواره بارگـذاری نماینـد.
آثــار اجــرا شــده در جشــنواره هــر روزه توســط گروهــی از هنرمنــدان منتقدین و اساتید تئاتری مـورد نقـد و بررسـی قـرار میگیـرد. (شـرکت در ایـن جلسـات بـرای عمـوم آزاد اسـت)
• کلیه متقاضیان در هنگام ثبت نام در سـایت جشـنواره ملزم هسـتند گواهی اشـتغال به تحصیل و یـا کپـی مـدرک دانش آموختگـی، مجـوز نویسـنده، مترجـم و یـا ناشـر اثـر پیشـنهادی خـود را در سـایت جشـنواره بارگـذاری نماینـد. (بدیهـی اسـت بـدون داشـتن اصـل ایـن مـدارک مجـوز لازم قسمت مرحله انتخاب متون و یـا ارزیابـی اثـر در هیـچ بخشـی بـرای متقاضـی صـادر نمیگـردد)
• پـس از اعـلام نتایـج اولیـه هرگونـه تغییـر در شـرایط درخواسـتی (نـام نمایـش ، تعویـض کارگـردان ، درخواسـت کارگـردان مشـترک دیگـری و …) تنهـا بـا هماهنگـی دبیرخانـه امـکان پذیـر اسـت.
• بـا توجـه به قوانین رایج در جشنواره‌های دانشجویی در هــر زمــان تناقضــی در مــدارک ارســالی متقاضــی احــراز گــردد، اثــر مــورد نظــر از جشنواره حــذف می‌گــردد.
• تعییـن مـکان، زمـان و تعـداد اجـرای آثـار حاضـر در جشـنواره از اختیـارات دبیرخانـه جشـنواره بـوده و بـر مبنای امکانات و شـرایط برگزاری جشـنواره تعیین خواهد شـد. دبیرخانه جشـنواره مسـئولیتی در قبال هماهنگی بازیگران و عوامل مشترک در میان نمایشها در مراحل مختلف اعم از بازبینی و اجرا ندارد.
• بدیهـی اسـت کـه ایمیـل و شـماره تلفـن همـراه وارد شـده در فـرم ثبـت نـام توسـط متقاضـی پـل ارتباطـی دبیرخانـه بـا شـرکت کنندگان اسـت؛ لـذا متقاضیـان در ثبـت ایمیـل و تلفـن همـراه خـود دقـت فرماینـد.
• به موجب برنامه ریزی صورت گرفته در اجرای نمایش‌ها بخش نمایش رادیویی تا سقف 40 دقیقه ، بخش نمایش خیابانی تا سقف 30 دقیقه می‌باشد و مابقی آثار دیگر بخشها تا سقف 70 دقیقه می باشد.
• تاریـخ ارسـال آثـار در بخشهـای مختلـف جشـنواره غیرقابـل تمدید اسـت از ایـنرو متقاضیان میبایسـت در زمـان تعییـن شـده اقـدام نمایند.
• تکمیـل و تاییـد فـرم جشـنواره بـه منزلـه آگاهـی و پذیـرش قوانیـن و رعایـت تمامـی مقـررات جشـنواره اسـت.
– تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه و لازم الاجرا خواهد بود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در جشنواره :
– تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات فردی و اثر
– ارسال خلاصه داستان، رویکرد و طرح اجرایی اثربصورت فایل _ PDF